Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Dag: kalenderdag;
2. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
3. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van goederen, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die goederen, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan afnemers aanbiedt
6. Goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een overeenkomst aan afnemer (zullen) worden (af)geleverd;
7. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten afneemt bij Campventure BV .

8. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
9. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Campventure B.V. en de afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand en fysieke verkoop van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waaronder mail en/of faxberichten.

Artikel 2 – Identiteit van de onderneming
Naam onderneming: Campventure BV
Bezoekadres: Meerval 4
7908 WV Hoogeveen
Telefoonnummer: +31 (0) 85 4444 553
Emailadres: info@camp-venture.nl
KvK-nummer: 83559906
BTWnr: NL862916707B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Campventure B.V. aan consumenten en op elke tot stand gekomen overeenkomst, zowel op afstand tussen ondernemer en de consument, alsmede fysiek/mondeling in een van de vestigingen van Campventure B.V..
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Campventure B.V. voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Campventure B.V. zijn in te zien en dat zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst fysiek/mondeling wordt gesloten, wordt aan afnemer aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Le Campventure B.V. zijn in te zien op locatie.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de afnemer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als Campventure B.V. gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Campventure B.V. niet.
3. In catalogi, brochures, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en andere schriftelijke gegevens voorkomende informatie bindt Campventure B.V. niet, tenzij deze gegevens uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door Campventure B.V. en de afnemer ondertekende overeenkomst, dan wel een door of namens Campventure B.V. bevoegd afgegeven orderbevestiging.


Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Campventure B.V. onverwijld langs elektronische weg en/of telefonisch de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Campventure B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal Campventure B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Campventure B.V. kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Campventure B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Campventure B.V. zal uiterlijk bij levering van de goederen, aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres en/of mailadres van Campventure B.V. waar de afnemer met klachten terecht kan;
b. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
c. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de afnemer.
2. Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7  Kosten in geval van herroeping

1. Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8  Uitsluiting herroepingsrecht
Campventure B.V. sluit het herroepingsrecht voor de hieronder genoemde producten nadrukkelijk uit indien er sprake is van consumentenafname en verkoop op afstand:
1. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
3. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
4. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Campventure B.V. geen invloed heeft;

Artikel 9 De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Campventure B.V. is ten aller tijden gerechtigd prijswijzigingen door te voeren, met uitzondering van de prijzen die reeds schriftelijk zijn overeengekomen;
2. De in het aanbod op camp-venture.nl van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven.

Artikel 10 Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. Campventure B.V. staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties. Campventure B.V. dient bij afwijkingen in de kwaliteit en houdbaarheid van producten binnen 48 uur na levering op de hoogte te worden gesteld door de afnemer. Na 48 uur kan Campventure B.V. nimmer aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in kwaliteit en houdbaarheid van de geleverde goederen.
2. Een door Campventure B.V. diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de afnemer op grond van de overeenkomst tegenover Campventure B.V. kan doen gelden indien Campventure B.V. is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Campventure B.V. . , diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de afnemer bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 11   Levering en uitvoering
1. Campventure B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan Campventure B.V. kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Campventure B.V. geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Campventure B.V. het bedrag dat de afnemer betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Campventure B.V. tot het moment van bezorging aan de afnemer of een vooraf aangewezen en aan Campventure B.V. bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 Prijzen en bezorging
1. Onder “bezorging” wordt in deze voorwaarden bedoeld de wijze waarop Campventure B.V. aan zijn leveringsverplichting voldoet. De bezorging wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
a. Indien de zaken door of namens de afnemer worden afgehaald: door de inontvangstneming der zaken;
b. Bij verzending door tussenkomst van de beroepsvervoerder: door afgifte van de zaken aan die vervoerder en bij ondertekening van de pakbon;
c. Bij verzending door een vervoersmiddel van Campventure B.V. , door de bezorging huize of aan het magazijn van de afnemer, respectievelijk door aanbieding ter plaatse tot bezorging en ondertekening van de pakbon.
d. De afnemer is verplicht ervoor zorg te dragen dat de af te leveren zaken door hem in ontvangst kunnen worden genomen.
2.Voor de kosten, verbonden aan het transport en aan de bezorging gelden de volgende regels:
a. Binnen Nederland vindt bezorging plaats conform de leveringscondities, welke te vinden zijn in bijlage 1 t/m 3, onderdeel van deze algemene voorwaarden.
b. Tenzij anders overeengekomen zal Campventure B.V. de kosten verbonden aan het transport tot de Nederlandse grens in rekening brengen, conform de overeenkomst zoals bepaald in artikel 5 bij vervoer buiten Nederland. De kosten van verder vervoer zijn voor rekening van de buitenlandse afnemer. Eveneens zijn de daarnaast mogelijk verschuldigde rechten terzake van invoer en uitvoer en andere daarmee samenhangende kosten eveneens voor rekening van de afnemer. Le Marche Activities is bevoegd de afnemer hiervoor apart te belasten.
3. Alle zaken en materialen komen vanaf het moment van ontvangst en door ondertekening van de pakbon volledig voor rekening en risico van de afnemer, zelfs wanneer de vervoerder voor van Campventure B.V. uitgaande zendingen op de vrachtbrief de verklaring vordert dat alle schade gedurende het vervoer voor risico van de afzender is.
4. Bij bezorging van de zaken heeft de afnemer zich terplekke te overtuigen van de staat waarin de zaken zich bevinden. Afwijkingen in de kwaliteit en kwantiteit ten opzichte de geleverde goederen dienen direct aan de bezorger gemeld te worden en te worden vermeld op de pakbon.

Artikel 13- Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De afnemer kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van goederen, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand tenzij anders overeengekomen.
2. De afnemer kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Campventure B.V. voor zichzelf heeft bedongen.
Duur:
3. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de afnemer na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 14 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan, middels een Ideal betaling, op moment van aankoop.  
2. Bij de verkoop van producten aan afnemer, mag de afnemer in algemene voorwaarden verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Le Marche Activities te melden.
4. Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Campventure B.V. is gewezen op de te late betaling en Campventure B.V. de afnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Campventure B.V. gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Le Marche Activities kan ten voordele van de afnemer afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, de levering van goederen en/of de kwaliteit van goederen moeten binnen bekwame tijd nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Campventure B.V. met onderbouwing aan de hand van foto’s. De afnemer dient uiterlijk binnen 48 uur na levering van goederen melding te maken van afwijkingen in de kwaliteit en houdbaarheidsdata, indien de melding niet binnen 48 uur wordt gemaakt vervalt het recht op enige vergoeding of compensatie.
2. Bij  Campventure B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen behandeld gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Campventure B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. De afnemer dient Campventure B.V. in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid
1. Campventure B.V. is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Campventure B.V. voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. De afnemer moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
3. Indien de Campventure B.V. aansprakelijk is voor door de afnemer geleden schade, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder een door Campventure B.V. gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Campventure B.V. beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
4. De wederpartij moet Campventure B.V. uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
5. Campventure B.V. is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke houdbaarheid of garantie indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Campventure B.V. verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.; door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken; door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Campventure B.V. verstrekte informatie;
b. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
c. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Campventure B.V. adviseerde en/of gebruikelijk is;
d. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
e. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Campventure B.V. .
6. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Campventure B.V. uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Campventure B.V. of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Campventure BV de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 16 – Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder in elke geval maar niet uitsluitend logo’s, de programmatuur, teksten en beelden berusten bij Campventure BV., of bij aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.