Daktent huren

Onafhankelijk op vakantie met Campventure

Weet je nog niet helemaal zeker of een echt kampeer avontuur wel iets voor jouw is? Dan helpen wij je graag om je twijfels weg te nemen. Mocht dat niet lukken, dan mag je jezelf overtuigen door een van onze avontuurlijke kampeer producten te huren. Wij hebben dan ook een ruim assortiment die bestaat uit daktenten, offroad kampeerauto, campers, kampeer aanhangwagen met een daktent.

Avontuur te huur off road camper met daktent

Onafhankelijk op vakantie met een daktent

Ben jij toe aan iets anders en ben je ook wel in voor een avontuurlijke vakantie? Overweeg dan eens om één van onze daktenten te huren en ervaar de ultieme vrijheidsbeleving met je eigen auto of eventueel onze offroad kampeerauto. Wat is er dan ook mooier dan de auto in te springen en direct te beginnen aan een nieuwe roadtrip avontuur. Met een daktent wordt dat dan ook steeds makkelijker. Je hoeft namelijk alleen maar een slaapzak mee te nemen en wat kampeer artikelen en gaan met die banaan. Op naar een nieuw avontuur.

Verhuur daktenten

Zoals wij hierboven al aangaven ben je voor het huren van een daktent bij Campventure aan het juiste adres. Bij ons is het mogelijk om onze daktenten op elke auto te plaatsen. Heel erg veel mensen denken altijd dat een daktent altijd aan een safari gekoppeld moet zijn, maar dat hoeft helemaal niet. Een safaritocht kan natuurlijk heel erg mooi zijn, maar daktenten kunnen echt breder ingezet worden. Een daktent is ook heel erg geschikt voor een avontuurlijke vakantie dichter bij huis. Vaak trekken wel heel erg veel avonturiers richting Scandinavië. De reden hierachter is dan ook dat in andere laden de regels vaak een stuk soepeler zijn dan in ons eigen land.

De voordelen van een daktent huren

Er zitten een aantal verschillen tussen het huren en het kopen van een daktent. Bij het huren van een daktent bespaar je op korte termijn behoorlijk. Dat komt dan ook omdat je geen nieuwe daktent hoeft aan te schaffen. Veel mensen vinden het huren van een daktent dan ook een verstandige keuze. Je kan bij het huren van een daktent namelijk voor een relatief lage prijs genieten van alle voordelen die een daktent te bieden heeft. Naast de lage kosten is het ook de perfecte manier om te ontdekken of kamperen echt bij jou past. Wanneer je er van overtuigd bent dat kamperen echt iets voor jou is kan je er altijd nog voor kiezen om een eigen daktent aan te schaffen bij ons. Dat is namelijk op de lange termijn weer goedkoper en dan ben je ook 100% eigenaar van de tent. Ben je wel al overtuigd, maar wil je toch eerst huren? Dat is natuurlijk ook mogelijk.

Daktent huren bij Campventure

Wanneer je een daktent wil kopen of huren ben je bij ons aan het juiste adres. Wij hebben ons hele leven namelijk al gekampeerd. Van zomervakanties tot wintersport in Italie. Kamperen zit in ons bloed en daarom kunnen wij je altijd adviseren over welke daktent het beste bij jou past. Veel van de producten die wij verkopen en verhuren zijn van ons eigenmerk. Hierdoor kunnen wij je de beste service, maar ook zeker de beste kwaliteit leveren. Wij helpen je dan ook graag verder bij het ontdekken van je eigen kampeer avontuur. Van de mooiste plekken tot de beste gear die jij nodig bent om je kampeeravontuur compleet te maken!

Verhuur Voorwaarden

Bekijk hieronder onze verhuur voorwaarden. Heb je vragen over de voorwaarden om een daktent te huren? Neem dan gewoon contact met ons op.

Artikel 1: Algemene voorwaarden verhuur

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod, iedere reserveringsaanvraag en elke overeenkomst van huur en verhuur – al dan niet tot stand gekomen via de website camp-venture.nl – van Campventure B.V., gevestigd te Hoogeveen, hierna te noemen “Campventure B.V.”.

1. De huurder is een natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en verder wordt aangeduid als “de huurder”.

2. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Campventure B.V., al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.

3. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld, zoals whatsApp.

4. Onder “het gehuurde” wordt verstaan: de in de huurovereenkomst nader omschreven daktent inclusief overeengekomen toebehoren (zoals matras, ladder) en eventuele aanvullende producten (zoals een aanhanger met kampeerinventaris) die Campventure B.V. aan de huurder ter beschikking stelt.

5. Onder “website” wordt verstaan: de website camp-venture.nl of huren-daktent.nl.

6. Onder “voertuig” wordt verstaan: een personen- of bestelauto. Hieronder wordt mede begrepen de aan het voertuig gekoppelde caravan of aanhanger, anders dan eventueel door Campventure B.V. verhuurde aanhanger).

7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

8. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nieuwe overeenkomsten/nieuwe huurperiodes.

Artikel 2: (Reserverings-)aanvraag, aanbod

1. Tenzij de huurder op andere wijze aan Campventure B.V. vraagt een aanbod te doen voor de verhuur, kan de huurder via de website een (reserverings-)aanvraag invullen en versturen. Een dergelijke aanvraag betreft slechts een verzoek aan Campventure B.V. tot het doen van een aanbod voor de verhuur. De huurder kan geen rechten ontlenen aan de (reserverings-)aanvraag. De huurder is verantwoordelijk voor het volledig, correct en naar waarheid invullen van de (reserverings-)aanvraag. Alleen dan kan Campventure B.V. de huurder een passend aanbod doen.

2. Campventure B.V. levert geen dakdragers voor het voertuig waarop de daktent gemonteerd moet worden. Indien de huurder dakdragers nodig heeft (in sommige gevallen kan volstaan worden met bestaande dakrails die in de lengte op het voertuig bevestigd zijn) dienen deze vooraf gemonteerd te zijn.

3. Campventure B.V. is niet verplicht een ontvangen (reservering-)saanvraag te accepteren. Indien zij de (reserverings-) aanvraag accepteert, doet Campventure B.V. de huurder na ontvangst een aanbod. Tenzij anders vermeldt, heeft dit aanbod een geldigheid van 3 werkdagen na datum aanbod. Binnen deze termijn kan de huurder het aanbod accepteren, bij gebreke waarvan het aanbod komt te vervallen. Het aanbod vervalt eveneens indien het gewenste product waarop de (reserverings-)aanvraag betrekking heeft, niet (meer) beschikbaar is. In dit laatste geval spant Campventure B.V. zich in een ander passend aanbod te doen.

4. Campventure B.V. behoudt altijd het recht haar aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de acceptatie te herroepen.

5. Een samengesteld aanbod verplicht Campventure B.V. niet tot de verhuur van een deel van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de huurprijs.

6. Indien het aanbod is gebaseerd op door de huurder verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Campventure B.V. de opgegeven huurprijs en/of aflevertermijn aanpassen.

7. Het aanbod en de huurprijs gelden niet automatisch voor nieuwe overeenkomsten.

8. Campventure B.V. zal haar aanbod zo zorgvuldig mogelijk formuleren, maar is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of fouten in dit aanbod.

9. Getoonde (afbeeldingen of videopresentaties van) modellen evenals opgaven van kleuren, (technische) specificaties, afmetingen, gewichten, materialen en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Ook kan het voorkomen dat aan een model kleine wijzigingen zijn uitgevoerd. Derhalve kan de huurder geen rechten ontlenen aan bedoelde afbeeldingen, omschrijvingen e.d.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de huurder (tijdig) heeft ingestemd met het aanbod van Campventure B.V., waarna Campventure B.V. de gemaakte afspraken vastlegt in een schriftelijke overeenkomst.

2. Campventure B.V. is pas gebonden aan:
a) mondelinge afspraken;
b) aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan aan de huurder of zodra Campventure B.V. – zonder tegenwerping van de huurder – met de uitvoering van de afspraken of overeenkomst is begonnen.

Artikel 4: Inschakeling derden

1. Als Campventure B.V. dit nodig acht, mag zij derden inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5: Informatie van de huurder

1. De huurder zorgt ervoor dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Campventure B.V. gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt en dat deze informatie juist en volledig is. Campventure B.V. neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor haar werknemers en derden die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerkt Campventure B.V. de informatie conform deze verordening en meldt zij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform deze verordening.

Artikel 6: Waarborgsom

1. Campventure B.V. mag een waarborgsom vaststellen die de huurder vóór ingang van de huurperiode aan Campventure B.V. moet voldoen.

2. De waarborgsom voor het huren van een daktent bedraagt EUR 200,- per gehuurde periode. Voor een aanhanger met daktent bedraagt de waarborgsom EUR 500,-

3. Indien de huurder de waarborgsom niet tijdig betaalt, mag Campventure B.V. de overeenkomst – zonder nadere ingebrekestelling – met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden of de overeenkomst opschorten totdat er alsnog betaald is. Een en ander, onverminderd het recht van Campventure B.V. op schadevergoeding.

4. De huurder mag de waarborgsom niet beschouwen als een vooruitbetaling op de verschuldigde huurprijs.

5. Campventure B.V. beheert de waarborgsom tijdens de huurperiode. Bij het einde van de overeenkomst betaalt Campventure B.V. de waarborgsom zo spoedig mogelijk terug aan de huurder, met dien verstande dat Campventure B.V. alle voor rekening van de huurder komende kosten en schade mag verrekenen met de ontvangen waarborgsom. Campventure B.V. vergoedt geen rente over de waarborgsom. Indien bedoelde kosten en schade het bedrag van de waarborgsom overschrijdt, ontvangt de huurder een factuur voor het restantbedrag.

Artikel 7: Huurperiode, huurprijs en aanbetaling

1. De huurperiode (inclusief de datum – en zo mogelijk het concrete tijdstip – van afhalen en retourneren van het gehuurde), de huurprijs, de aanbetaling en eventuele eenmalige boekingskosten worden in de overeenkomst vastgelegd.

2. Tenzij partijen anders overeenkomen, moet de huurder de huurprijs als volgt aan Campventure B.V. voldoen: – een volledige betaling van 100% van de overeengekomen huurprijs bij het boeken van de daktent met toebehoren.

3. De huurder moet het gehuurde zelf afhalen bij Campventure B.V. te Hoogeveen. Indien overeengekomen, kan Campventure B.V. daarbij het gehuurde – bij wijze van service – op het door de huurder gewenste voertuig monteren.

4. Campventure B.V. mag de huurder bij afhalen vragen zich te identificeren.

5. Indien de huurder het gehuurde wil (laten) monteren op een ander voertuig dan het voertuig dat hij bij de (reserverings-)aanvraag heeft opgegeven, informeert de huurder Campventure B.V. uiterlijk 14 dagen voor ingang van de huurperiode over dit vervangende voertuig, zodat Campventure B.V. kan beoordelen of het gehuurde geschikt is voor het vervangende voertuig en de huurovereenkomst – indien nodig – kan aanpassen,

6. De huurder is over de gehele overeengekomen huurperiode de huurprijs verschuldigd. Deze huurperiode gaat in op de overeengekomen datum en het overeengekomen tijdstip van afhalen. De huurperiode eindigt op het moment dat het gehuurde inclusief alle bijbehorende onderdelen en toebehoren door Campventure B.V. retour is ontvangen. De dag van ophalen en de dag van retournering gelden als een volledige huurdag. Bovendien heeft te laat ophalen of eerder retourneren van het gehuurde door de huurder geen invloed op de overeengekomen huurperiode.

7. Indien de huurder de overeengekomen huurperiode wil verlengen, moet hij dit altijd tijdig met Campventure B.V. overleggen. Indien verlenging niet mogelijk is, moet de huurder het gehuurde gewoon op de overeengekomen dag retourneren.

8. Tussen partijen overeengekomen data en tijdstippen van ophalen en retourneren zijn voor Campventure B.V. van wezenlijk belang, omdat het gehuurde soms dezelfde dag alweer voor een derde beschikbaar moet zijn. De huurperiode wordt verlengd met iedere aan de huurder toe te rekenen vertraging in de teruggave van het gehuurde. Deze omvat ook de tijd die gemoeid is met reparaties, reiniging e.d. van het gehuurde als gevolg van nalatigheid van de huurder. Campventure B.V. kan dan van de huurder betaling verlangen van de over de verlenging verschuldigde huurprijs en vergoeding van alle door de vertraging geleden schade, mede met het oog op de al overeengekomen verhuur aan derden.

9. De huurder wordt geacht de gehuurde goederen schoon weer in te leveren, bij niet schoon inleveren worden schoonmaakkosten doorbelast van EUR 75,-.

10. Het is niet toegestaan te roken in de daktent en open vuur te gebruiken voor eventuele verwarming. Indien bij terugkomst wordt geconstateerd dat er gerookt is in de daktent zal deze professioneel gereinigd worden en alles kosten daarvoor zullen doorbelast worden naar de huurder.

11. Tenzij anders overeengekomen, betreft de huurprijs een weekprijs en is deze inclusief BTW, maar exclusief de eventuele toeslag zoals vermeld in lid 9 en 10.

Artikel 8: Montage van het gehuurde

1. Op verzoek van de huurder kan Campventure B.V. het gehuurde – kosteloos en bij wijze van service – op het voertuig van de huurder monteren of de huurder hierover adviseren.

2. Campventure B.V. beschikt over een kraan waarmee daktenten eenvoudig op een auto gemonteerd kunnen worden. Gebruik hiervan mag alleen door een medewerker van Campventure B.V. gebeuren.

3. Campventure B.V. adviseert voor de montage alleen de originele dakdragers van het automerk van het voertuig of dakdragers van het merk Thule. Campventure B.V. kan adviseren bij de aanschaf van dakdragers. Campventure B.V. voert de montagewerkzaamheden alleen uit bij wijze van service, de huurder blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de montage en de nacontrole hierop, zowel voorafgaand aan het gebruik als tijdens het gebruik, gerekend vanaf het moment van monteren. Geadviseerd wordt regelmatig (na 100 km, en daarna wekelijks) te controleren of de daktent nog goed bevestigd is.

4. Indien het gehuurde niet juist of onvoldoende geborgd is gemonteerd op het voertuig en hierdoor geheel/gedeeltelijk verloren gaat of – in welke vorm dan ook – schade veroorzaakt aan het voertuig/andere eigendommen van de huurder of aan voertuigen/eigendommen van derden, bijvoorbeeld tijdens het vervoer/transport of door de opstelling van het voertuig, is Campventure B.V. nimmer aansprakelijk voor deze schade.

5. Bij de montage doet Campventure B.V. er wel alles aan om te zorgen dat het gehuurde past op het door de huurder opgegeven voertuig. Echter, de huurder blijft altijd zelf verantwoordelijk. Indien het gehuurde niet past door toedoen van de huurder – bijvoorbeeld omdat het aangeboden voertuig niet overeenkomt met de gegevens die de huurder voorafgaand aan de montage -, is Campventure B.V. niet aansprakelijk voor schade die de huurder hierdoor lijdt, zoals een vertraging bij het in gebruik nemen van het gehuurde. Tenzij partijen in de concrete situatie anders overeenkomen, maakt dit niet dat de huurperiode later ingaat of de huurprijs pas later verschuldigd is.

6. Indien het voor Campventure B.V. kenbaar is dat de montage niet veilig kan worden uitgevoerd of montage van het gehuurde op een later tijdstip problemen kan geven voor de veiligheid van de huurder of de verkeersveiligheid, zal Campventure B.V. dit melden aan de huurder. Indien Campventure B.V. op dat moment geen passende oplossing kan bieden, zal zij al van de huurder ontvangen bedragen zo spoedig mogelijk terugbetalen. Deze terugbetaling kan echter nooit meer zijn dan de overeengekomen huurprijs en waarborgsom. Campventure B.V. is nooit aansprakelijk voor kosten in verband met – bijvoorbeeld – het niet doorgaan van de vakantie van de huurder en hieruit voortvloeiende kosten of aanspraken van derden. Het voorgaande geldt ook indien er op de overeengekomen montagedag – om welke reden dan ook – onverhoopt de huurder geen passende

dakdragers beschikbaar zijn, zodat montage van de gehuurde daktent niet mogelijk is/op dat moment niet mogelijk is. 

Artikel 9: Eigendom

1. Het gehuurde blijft altijd eigendom van Campventure B.V.. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Campventure B.V., mag de huurder het gehuurde niet onderverhuren, aan derden in gebruik geven, derden rechten verstrekken op het gehuurde of wijzigingen op/aan het gehuurde aanbrengen. De huurder voorkomt dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt, dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is en doet ook verder alles dat redelijkerwijs van hem verlangd kan worden om de eigendomsrechten van Campventure B.V. veilig te stellen.

2. De huurder informeert Campventure B.V. direct indien er sprake is van beslaglegging op het gehuurde – waaronder fiscaal bodembeslag – of gegronde vrees hiervoor. De huurder informeert de beslaglegger direct dat het gehuurde eigendom is van Campventure B.V..

3. Indien de huurder zich het gehuurde op enige wijze toe-eigent, is er sprake van verduistering van het gehuurde en doet Campventure B.V. aangifte bij de daartoe bevoegde instantie.

Artikel 10: Gebruik – onderhoud – herstel

1. De huurder zorgt er voor dat:
a) hij in het bezit is van een geldig rijbewijs;
b) in geval van het huren van een aanhanger met daktent het trekkende voertuig (op het kentekenbewijs) minimaal een trekgewicht van 750kg (geremd of ongeremd) heeft;
c) hij het gehuurde conform de door Campventure B.V. gegeven of verstrekte instructies, handleidingen, gebruiks- of behandelingsvoorschriften e.d. gebruikt;
d) hij het gehuurde niet met meer personen gebruikt dan hij bij de (reserverings-)aanvraag heeft aangegeven en/of op de website of overeenkomst is aangegeven; e) het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat blijft. De huurder is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade/beschadigingen evenals voor verlies en diefstal en meldt deze direct na ontstaan of constatering aan Campventure B.V. onder opgaaf van alle bijzonderheden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging. Dit kan 1) per e-mail via info@camp-venture.nl of 2) telefonisch via telefoonnummer 0031(0)85-4444553 f) het gehuurde gedurende de huurperiode in ieder geval verzekerd is voor de gebruikelijke risico’s, zoals schade, verlies (al dan niet door diefstal) en tenietgaan van het gehuurde middels -bijvoorbeeld – een goede reis-, annulerings- of aansprakelijkheidsverzekering. Indien het gehuurde verloren gaat of onherstelbare schade oploopt, vergoedt de huurder aan Campventure B.V. een schadevergoeding ter grootte van de nieuwwaarde van het gehuurde verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.

2. Tenzij partijen anders overeenkomen, mag herstel van schade of defecten en het vervangen van kapotte onderdelen alleen worden uitgevoerd door Campventure B.V.. Indien Campventure B.V. toestemming geeft voor herstel/reparatie door een derde partij ter plaatse, overlegt de huurder direct bij terugkeer een gespecificeerde nota hiervan aan Campventure B.V.. Bij vervanging van onderdelen, levert de huurder de vervangen onderdelen na afloop van de huurperiode in bij Campventure B.V..

3. Indien tijdens de huurperiode ontstane schade, defecten e.d.;
a) niet te wijten is/zijn aan de huurder;
b) de huurder deze schade, defecten e.d. conform lid 1 sub c aan Campventure B.V. heeft gemeld en het daarbij – in overleg met Campventure B.V. – niet mogelijk is gebleken deze schade, defecten e.d. ter plaatse te (laten) herstellen;
c) de huurder als gevolg van deze schade, defecten e.d. het gehuurde (al dan niet tijdelijk) niet kon gebruiken; zal Campventure B.V. de hierdoor door de huurder geleden schade – zoals de kosten van een alternatieve, vergelijkbare overnachtingsplaats – vergoeden tot een maximum van de overeengekomen huurprijs over de volledige huurperiode, tenzij de huurder kan aantonen dat de door hem geleden schade dit bedrag van de huurprijs overstijgt. Ter onderbouwing van zijn schade overlegt de huurder aan Campventure B.V. facturen, bonnetjes e.d. van een eventuele reparatie, de alternatieve overnachtingsplaats e.d.

4. Indien er sprake is van diefstal of de schade is ontstaan door een strafbaar feit (bijvoorbeeld vandalisme), doet de huurder zo spoedig mogelijk aangifte. Indien het noodzakelijk is dat Campventure B.V. zelf aangifte doet, verstrekt de huurder alle hiervoor relevante informatie direct na ontdekking/het ontstaan van de schade aan Campventure B.V..

5. De huurder mag alleen wijzigingen op/aan het gehuurde aanbrengen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Campventure B.V.. De kosten van deze wijzigingen/aanpassingen zijn voor rekening van de huurder. Campventure B.V. beslist bij het eindigen van de overeenkomst of de huurder de aangebrachte wijzigingen/aanpassingen al dan niet moet verwijderen. Indien Campventure B.V. verwijdering verlangt, brengt de huurder het gehuurde op eigen kosten terug in de staat waarin hij het gehuurde bij aanvang van de huurperiode heeft ontvangen.

Artikel 11: Klachten

1. De huurder controleert het gehuurde direct bij ontvangst. Hij meldt de hierbij geconstateerde zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen e.d. op dat moment aan Campventure B.V., zodat deze kunnen worden aangetekend op de overeenkomst. Bij gebreke van een dergelijke melding, wordt het gehuurde geacht zonder gebreken/defecten en in onbeschadigde staat aan de huurder ter beschikking te zijn gesteld.

2. Overige klachten meldt de huurder direct na ontdekking aan Campventure B.V., gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de huurder.

3. De huurder stelt Campventure B.V. in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek noodzakelijk (en mogelijk) is dat Campventure B.V. de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de huurder, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.

4. Geen klachten zijn mogelijk indien er na ontvangst door de huurder – al dan niet technische -aanpassingen/wijzigingen zijn aangebracht aan het gehuurde of de huurder – zonder voorafgaande toestemming van Campventure B.V. – zelf reparatiewerkzaamheden aan het gehuurde heeft uitgevoerd/laten voeren.

Artikel 12: Retournering van het gehuurde

1. De huurder zorgt er voor dat hij het gehuurde na afloop van de huurperiode in de staat waarin het gehuurde zich bij ontvangst bevond – behoudens slijtage als gevolg van normaal gebruik -, schoon, droog en inclusief bijgeleverde toebehoren en onderdelen aan Campventure B.V. retourneert.

2. Campventure B.V. inspecteert het gehuurde direct na retournering. De huurder mag bij deze inspectie aanwezig zijn. Kosten in verband met tenietgaan/vermissing (van onderdelen) van het gehuurde en te maken noodzakelijke kosten om het gehuurde terug te brengen in de staat waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond, zoals reinigings- en/of reparatiekosten, zijn – behoudens normale afschrijvingen en kosten als gevolg van slijtage – voor rekening van de huurder.

3. Indien de huurder het gehuurde – om welke reden dan ook – niet (tijdig) retourneert, is hij per direct in verzuim. De huurperiode wordt dan – zonder dat Campventure B.V. dit hoeft te melden – telkens met één dag verlengd en de huurder is verplicht de hiermee gemoeide huurprijs en bijkomende schade van Campventure B.V. te vergoeden, zoals kosten voor het inhuren van vervangende zaken. Indien retournering van het gehuurde onmogelijk blijkt, is de huurder gehouden aan Campventure B.V. de actuele waarde van het gehuurde en de gederfde winst te vergoeden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

1. Campventure B.V. staat gedurende de huurperiode in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het gehuurde maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.

2. Buiten de expliciet overeengekomen of door Campventure B.V. gegeven garanties aanvaardt Campventure B.V. geen enkele aansprakelijkheid.

3. Campventure B.V. is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Campventure B.V. voor gevolgschade, zoals vertragingsschade, gevolgschade aan het voertuig van de huurder/voertuigen van derden, schade aan overige eigendommen van de huurder/derden en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. De huurder neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.

5. Indien Campventure B.V. aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht van Campventure B.V. altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Campventure B.V. gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Campventure B.V. beperkt tot maximaal de huurprijs voor het gehuurde.

6. Uiterlijk binnen 1 jaar nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de huurder Campventure B.V. hiervoor aanspreken.

7. Campventure B.V. is niet aansprakelijk – en de huurder kan geen beroep doen op een toepasselijke garantie – indien de schade is ontstaan door:
a) ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het gehuurde of gebruik in strijd met de door/namens Campventure B.V. verstrekte instructies, handleidingen, gebruiksaanwijzingen of behandelingsvoorschriften;
b) fouten of onvolledigheden in de door/namens de huurder aan Campventure B.V. verstrekte informatie, waaronder onjuiste/onvolledige informatie over het voertuig waarop de huurder het gehuurde wilde gebruiken;
c) Overbelading van een eventueel gehuurde aanhanger. Alle aanhangers van Campventure B.V. hebben een maximaal gewicht van 750 KG.
d) van buiten komende oorzaken waartegen het gehuurde normaliter en in alle redelijkheid niet bestand is, zoals storm, extreme regen, hagel of sneeuw, onweer/bliksem, windhozen, overstroming, statische elektriciteit, brand, ontploffing, overbelasting, vandalisme e.d.;
e) of doordat door/namens de huurder reparaties of overige werkzaamheden/bewerkingen aan het gehuurde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Campventure B.V..

8. De huurder is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Campventure B.V. voor eventuele aanspraken van derden.

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Campventure B.V. of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Campventure B.V. de huurder vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 14: Betaling

1. Campventure B.V. mag altijd – naast een eventuele waarborgsom – een aanbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen.

2. Behoudens het bepaalde in artikel 7 lid 3 over voldoening van de aanbetaling en restantbetaling en tenzij partijen anders overeenkomen of op de website anders wordt vermeld, moet betaling binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze/de overeengekomen betaaltermijn bezwaar is gemaakt.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de daarvoor geldende termijn niet volledig is betaald, is de huurder aan Campventure B.V. een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.

4. Indien betaling uitblijft, geeft Campventure B.V. aan de huurder bij aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de huurder:
a) 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b) 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c) 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d) 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering; e) 0,5% van het meerdere van de hoofdsom. Dit alles met een absoluut maximum van € 9.000,00.
5. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Campventure B.V. de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.

6. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Campventure B.V. de overeenkomst – zonder nadere ingebrekestelling – door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Campventure B.V. ook indien zij al voordat de huurder in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de huurder te twijfelen.

7. Ontvangen betalingen brengt Campventure B.V. eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid

1. Campventure B.V. mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de huurder ontbinden op het tijdstip waarop de huurder:
a) in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
b) (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c) door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d) onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e) anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
2. De huurder informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 16: Overmacht

1. Bij overmacht van de huurder of Campventure B.V., mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de huurder ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de huurder voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht van Campventure B.V. wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Campventure B.V., van de door haar ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.

3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Campventure B.V.: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Campventure B.V. of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (af)leveringsproblemen en het verloren/teniet gaan of beschadigd raken van het gehuurde op een zodanig tijdstip dat Campventure B.V. het gehuurde in redelijkheid niet kan hebben vervangen of hersteld bij aanvang van de huurperiode.

4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de huurder zijn verplichtingen jegens Campventure B.V. tot aan dat moment nakomen.

Artikel 17: Annulering

1. Tenzij partijen anders overeenkomen, mag de huurder de overeenkomst voor ingang van de huurperiode bij aangetekende brief annuleren. Daarbij is de huurder gehouden gelijktijdig met de annulering een annuleringsvergoeding aan Campventure B.V. te voldoen gelijk aan:
a) 25% van de huurprijs bij annulering tot uiterlijk 120 dagen vóór ingang van de huurperiode;
b) 50% van de huurprijs bij annulering vanaf 119 dagen tot en met 31 dagen vóór ingang van de huurperiode;
c) 75% van de huurprijs bij annulering vanaf 30 dagen tot en met 15 dagen vóór ingang van de huurperiode;
d) 100% van de huurprijs bij annulering binnen 14 dagen vóór ingang van de huurperiode.

2. Campventure B.V. mag de verschuldigde annuleringsvergoeding verrekenen met een al ontvangen aanbetaling en/of waarborgsom en eventuele tegenvorderingen van de huurder. Het restantbedrag betaalt Campventure B.V. zo spoedig mogelijk terug aan de huurder. Betaalde reserveringskosten blijft de huurder verschuldigd, deze worden niet terugbetaald.

3. De huurder vrijwaart Campventure B.V. voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.

Artikel 18: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Campventure B.V., maar Campventure B.V. behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de huurder.

3. Ongeacht de keuze van Campventure B.V., behoudt de huurder altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De huurder moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Campventure B.V..

4. Indien de huurder gevestigd is buiten Nederland, mag Campventure B.V. er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de huurder gevestigd is.